Zdj?cia

W styczniu i lutym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 z Oddzia?ami Integracyjnymi w Che?mie trwa? Ogólnopolski Konkurs „Rze?ba zimowa”.

Na konkurs, z ca?ej Polski, nades?ano zdj?cia ponad 200 rze?b wykonanych ze ?niegu.

Komisja, w której sk?ad wesz?y panie: dyrektor  Jolanta Konopko, Marzena Kwiatek, Marta Michalczuk oraz El?bieta Roczon, mia?a problem z wy?onieniem najciekawszych prac. Wszystkie by?y wykonane pomys?owo, oryginalnie, a tak?e precyzyjnie, z dba?o?ci? o detale. Spo?ród przes?anych zdj?? jurorzy wy?onili najbardziej spektakularne, ?nie?ne rze?by i nagrodzili najlepszych, m?odych twórców.

Laureatkami konkursu z naszej szko?y zosta?y dwie uczennice z klasy I:

I miejsce

Magdalena Czepiel - „ Myszka Miki” oraz Aleksandra Kaczor - „?nie?ny Puchatek”