POWITANIE JESIENI

Zdj?cia

Dzieci z oddzia?u przedszkolnego 0 B - grupa „Krasnale” wraz z wychowawczyni? Barbar? Werner udowodni?y, ?e szaruga jesienna nie musi by? nudna. Dzieci wybra?y si? na spacer pod kolorowymi parasolami i w kaloszach, co pozwoli?o im sprawdzi? g??boko?? ka?u?y. Nast?pnie wykona?y parasole wed?ug w?asnego pomys?u. Tego dnia by?o bardzo weso?o i kolorowo.