ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

Zasady bezpiecznego Internetu

 

Internet mo?e da? nam wiele dobrego - je?li umiemy si? nim pos?u?y?. Niezale?nie od swojego wieku nale?y pami?ta?, ?e w Sieci nie jeste?my anonimowi. Wszystko co piszemy i publikujemy zostaje w niej na d?ugi czas. Dlatego umieszczane informacje powinny by? przez nas przemy?lane. Komentarze, które pozostawiamy na odwiedzanych stronach, powinny dobrze o nas ?wiadczy?. Tak jak w ?yciu codziennym - odno?my si? do innych z szacunkiem, bez wyzwisk czy zastraszania. Maj?c ?wiadomo??, ?e to w?a?nie my tworzymy Internet pami?tajmy, jakim chcieliby?my go zasta? i dbajmy o wspólne bezpiecze?stwo w cyberprzestrzeni.


Poznaj zasady bezpiecznego Internetu

  

1. Zabezpiecz swój sprz?t – komputer, telefon, tablet.
Zainstaluj antywirus, pami?taj o aktualizacjach, nie klikaj w nieznane linki i nie pobieraj nieznanych za??czników.

2. Dbaj o swoj? prywatno??.
Skonfiguruj ustawienia prywatno?ci. Nikomu nie udost?pniaj swoich danych.

3. Szanuj siebie.
Dbaj o swój pozytywny wizerunek w Sieci.        

4. Szanuj innych.
Nie obra?aj, nie wyzywaj, nie hejtuj.

5. Szanuj swój czas.
Zachowuj umiar w sp?dzaniu czasu w Sieci.

6. B?d? krytyczny.
Nie wszystkie informacje dost?pne w Internecie s? prawdziwe.

7. Pomy?l, zanim wrzucisz.
To, co wrzucisz do Sieci, zostaje tam na zawsze.

8. Korzystaj z mo?liwo?ci, jakie daje Internet.
Zastanów si?, jak mo?esz wykorzysta? jego potencja?.

9. Przestrzegaj prawa.
Pami?taj, ?e regulacje prawne obowi?zuj? równie? w Internecie.

10. Pami?taj, ?e z ka?dej sytuacji jest wyj?cie.
W sytuacji zagro?enia on-line popro? o pomoc zaufan? osob? doros??. Mo?esz te? zadzwoni? pod bezp?atny numer 116 111 (telefon zaufania dla dzieci i m?odzie?y).