Drodzy Dyrektorzy!

Postawa dyrektora szko?y odgrywa kluczow? rol? w organizacji wszystkich dzia?a? szko?y. To od dyrektora szko?y/przedszkola/placówki o?wiatowej nauczyciele, uczniowie i rodzice oczekuj?, poza zorganizowaniem pracy szko?y, tak?e wsparcia, pomocy i rady.

Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwi?za? w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o?wiaty w zwi?zku zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19 obliguje dyrektora szko?y do realizacji okre?lonych zada? zwi?zanych z zorganizowaniem kszta?cenia z wykorzystaniem metod i technik kszta?cenia na odleg?o??.

Na dyrektorze szko?y oraz organie prowadz?cym szko??, którego rol? jest wspomaganie jednostek systemu o?wiaty w organizacji kszta?cenia na odleg?o??, spoczywa obowi?zek zapewnienia warunków do stabilnej i bezpiecznej dzia?alno?ci szko?y.

Dyrektorze, maj?c na uwadze obecn? sytuacj? i zmieniaj?ce si? okoliczno?ci zewn?trzne:

1. Ustal kluczowe kwestie dotycz?ce organizacji pracy szko?y, tj.:

a. zapoznawaj si? z informacjami publikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, przydatnymi do planowania i realizacji nauki zdalnej, w szczególno?ci:

b. https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

c. https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

d. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

e. ustal, we wspó?pracy z nauczycielami, które z dost?pnych rozwi?za?, w tym technologicznych, b?d? dla szko?y najkorzystniejsze, i które docelowo wykorzystaj? wszyscy nauczyciele,

f. zach?caj nauczycieli do dzia?ania, nie dyskwalifikuj ?adnej z form pracy z uczniami na odleg?o??, je?eli pozwalaj? na realizacj? podstawy programowej; b?d? otwarty na inne nieschematyczne propozycje,

g. uwzgl?dniaj?c kwestie okre?lone w rozporz?dzeniach Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., ustal sposób i tryb realizacji procesu kszta?cenia,

h. motywuj nauczycieli do wzajemnej pomocy w pracy zdanej oraz w nauce nowych narz?dzi do nauczania zdalnego,

i. je?eli jest taka potrzeba, zapewnij nauczycielom pomoc w sprawach technicznych i organizacyjnych,

j. utrzymuj kontakt z nauczycielami – telefonicznie, e-mailowo, za pomoc? komunikatorów.

2. Poinformuj rodziców i uczniów o ustalonych przez szko?? zasadach i formach kszta?cenia na odleg?o??, o sposobach i narz?dziach, które b?dziecie wykorzystywa?. Utrzymuj kontakt z rodzicami, informuj na bie??co o wszystkich istotnych kwestiach.

3. Zach?caj uczniów, szczególnie starszych, do podj?cia odpowiedzialno?ci za swoj? nauk?. Pro?b? t? warto skierowa? zw?aszcza do uczniów pe?noletnich, którzy przygotowuj? si? do egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego.

4. Koordynuj i zarz?dzaj prowadzeniem procesu kszta?cenia na odleg?o?? przez zespó? nauczycieli, tj.:

a. ustal, w jakich godzinach b?d? pracowa? zdalnie i komunikowa? si? z uczniami,

b. opracuj, we wspó?pracy z nauczycielami, tygodniowy zakres tre?ci nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddzia?ach klas uwzgl?dniaj?c m.in. specyfik? zaj??, równomierne obci??enie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zró?nicowanie zaj?? w ka?dym dniu, mo?liwo?ci psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysi?ku umys?owego w zale?no?ci od ich wieku i etapu edukacyjnego, prowadzenie kszta?cenia na przemian z u?yciem monitorów ekranowych i bez nich,

c. staraj si? wypracowa? wspólnie z nauczycielami indywidualny pomys? na organizacj? nauki dla uczniów w ró?nych klasach,

d. pami?taj, ?e praca i nauka w domu kieruj? si? swoimi prawami i nale?y to uwzgl?dni?, planuj?c i organizuj?c prac? szko?y/nauczycieli.

5.Wspólnie z nauczycielami oce?cie stan realizacji podstawy programowej kszta?cenia ogólnego z poszczególnych zaj??/przedmiotów oraz podstaw programowych kszta?cenia w zawodach i rozplanujcie realizacj? pozosta?ych tre?ci do zako?czenia roku szkolnego (do zako?czenia zaj?? dydaktyczno-wychowawczych). Ustalcie, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania (programów wychowania przedszkolnego). Udokumentujcie wnioski z waszej pracy.

6. Zach?caj i motywuj nauczycieli, aby dostosowali materia?y i metody pracy do zró?nicowanych potrzeb uczniów.

7. Zweryfikuj, w porozumieniu nauczycielami, zapisy statutu szko?y w zakresie warunków i sposobu oceniania wewn?trzszkolnego (je?eli jest taka potrzeba). Decyduj?c o sposobie oceniania pracy zdalnej uczniów, warto nagradza? ich postawy – pilno?? i terminowo??, jako?? prac domowych, zaanga?owanie i samodzielno??, zdaln? pomoc kolegom w nauce.

8. Zwró? uwag?, aby nauczyciele na bie??co prowadzili dokumentacj? dzia?a? edukacyjnych – zaj?? on-line, prac i aktywno?ci poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów.

9. Poinformuj, ?e w dziennikach lekcyjnych nauczyciele nie wpisuj? obecno?ci uczniów na zaj?ciach prowadzonych zdalnie. 

10. Zadbaj w szczególno?ci o uczniów przygotowuj?cych si? do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego. Wspólnie z nauczycielami zaproponujcie uczniom korzystanie z materia?ów dost?pnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr?gowych komisji egzaminacyjnych (szczegó?y w dalszej cz??ci).

11. Poinformuj nauczycieli, rodziców, jak i samych uczniów o konieczno?ci zachowania bezpiecze?stwa w sieci (przydatne informacje w dalszej cz??ci).

12. Organizuj?c prac?, uwzgl?dnij zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urz?dze? umo?liwiaj?cych komunikacj? elektroniczn?. Oznacza to, ?e dzienny rozk?ad zaj?? uczniów oraz dobór narz?dzi pracy zdalnej powinny uwzgl?dnia? zalecenia medyczne odno?nie czasu korzystania z urz?dze? umo?liwiaj?cych prac? zdaln? (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kszta?cenia. Wa?na jest tak?e gwarancja ochrony danych wra?liwych i wizerunku u?ytkowników.