„Alkohol - Twój wróg” – to nazwa konkursu profilaktycznego, który odby? si? w naszej szkole w ramach realizacji profilaktyki uniwersalnej.

Celem konkursu by?o podniesienie ?wiadomo?ci na temat szkodliwo?ci spo?ywania alkoholu poprzez twórcze przedstawienie swoich przemy?le? w pracy plastycznej.

Konkurs poprzedzony by? spotkaniami uczniów z pedagogiem szkolnym, które porusza?y temat szkodliwego wp?ywu alkoholu na organizm cz?owieka. Adresatami byli uczniowie klas
I-III szko?y podstawowej.

Nagrody otrzymali:

  • I miejsce – Maja Jones, klasa II A
  • II miejsce – Oliwia ?widerska, klasa III
  • III miejsce – Wiktoria Mróz, klasa III

Organizatorem konkursu by? pedagog szkolny Joanna Mazurek.