XVII GMINNY KONKURS IM. PAULINY HO?YSZOWEJ ROZSTRZYGNI?TY

Zdj?cia

W tym roku XVII Edycja Gminnego Konkursu im. Pauliny Ho?yszowej by?a inna ni? poprzednie wydania imprezy. Organizowany co roku w Szkole Podstawowej im. W?adys?awa Broniewskiego w Strupinie Du?ym, konkurs zosta? obj?ty patronatem Wójta Gminy Che?m. Celem imprezy to rozbudzanie zainteresowa? poezj? regionaln?, kszta?towanie wra?liwo?ci na pi?kno poezji regionalnej poprzez sztuk? recytacji. W tym roku zorganizowany zosta? Gminny Konkurs Recytatorski. W komisji konkursu zasiad?y panie: Anna Pietuch – pracownik Biblioteki Publicznej im. M.P. Orsetti w Che?mie, Barbara Oleszczuk – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Che?mie i Maria Jagnicka – przewodnicz?ca Ko?a Gospody? Wiejskich w Strupinie Du?ym. Cz?onkinie komisji wy?oni?y najlepszych recytatorów zdalnie oraz tocz?c o?ywione telerozmowy. Na konkurs przes?ano siedemna?cie nagra? recytacji utworów poetów regionalnych.

 

Oto laureaci konkursu:

w kategorii klasy 0-I:

I miejsce – Martyna Cichosz (opiekun – p. Marta Chumin, SP w Uhrze)

II miejsce – Jakub ?obejko (opiekun – p. Dorota W?ochal, SP w Okszowie)

III miejsce – Aleksandra Kaczor (opiekun – p. Emilia Weso?owska, SP w Strupinie Du?ym)

Wyró?nienie – Lena Kosiniec (opiekun – p. Emilia Weso?owska, SP w Strupinie Du?ym)

Wyró?nienie – Bruno Borkowski (opiekun – p. Marta Pamulska, SP w Okszowie)

Wyró?nienie – Milena Lasota (opiekun – p. Marta Chumin, SP w Uhrze)

 

w kategorii klasy II-III:

I miejsce – Julian Kozina (opiekun – p. Renata Adamek, SP w Uhrze)

II miejsce – Weronika Bochra (opiekun - p. Irena Maria?ska, SP w Okszowie)

III miejsce – Agnieszka Semeniuk (opiekun – p. Alicja Dziurko, SP w Uhrze)

Wyró?nienie – Karina Koziagóra (opiekun – p. Joanna Tatysiak, SP w Okszowie)

Wyró?nienie – Amelia Ostrowska (opiekun – p. Anna Lepionka, SP w Okszowie)

Wyró?nienie – Magdalena Knotowicz (opiekun – p. Marta Zapora, SP w Strupinie Du?ym)

 

w kategorii klasy IV-VI:

I miejsce – Gabriel Bia?y (opiekun – p. Ma?gorzata ?obejko, SP w ?ó?ta?cach)

II miejsce – Patrycja Cieloch (opiekun – p. Justyna Dederko, SP w Strupinie Du?ym)

 

w kategorii klasy VII-VIII:

I miejsce – Oliwia Starzy?ska (opiekun – p. Ma?gorzata Mielniczuk, SP w Sto?piu)

II miejsce – Zuzanna Ulrych (opiekun – p. Ma?gorzata Mielniczuk, SP w Sto?piu)

III miejsce – Weronika Fetta (opiekun – p. Ma?gorzata Mielniczuk, SP w Sto?piu).

 

Laureaci konkursów otrzymali dyplomy, nagrody ksi??kowe i rzeczowe, które zosta?y przekazane do szkó?. Nagrody w konkursie ufundowali: Senator Rzeczpospolitej Polskiej prof. dr hab. Józef Zaj?c, Urz?d Gminy Che?m, Departament Kultury i Promocji Urz?du Miasta Che?m.

Koordynatorem konkursu by?a Jowita Mróz.