Zdj?cia

Matematyka nie jest ani trudna, ani nudna.

Zw?aszcza je?li zaprzyja?nimy si? z ni? od dziecka.

Matematyka jest miar? wszystkiego. (Arystoteles)

 

Uczniowie naszej szko?y, klas IV-VIII, od wrze?nia uczestnicz? w innowacji pedagogicznej z matematyki pt.,, Bli?ej matematyki”.

G?ównym celem innowacji jest przede wszystkim podnoszenie umiej?tno?ci matematycznych uczniów, ukazanie atrakcyjno?ci matematyki, wskazania jej praktycznego zastosowania w ?yciu codziennym oraz podejmowania twórczych dzia?a? przez stosowanie nowoczesnych metod nauczania matematyki.

Podsumowanie trzech miesi?cy innowacji:

·    Wrzesie? - ,,Znani matematycy’’ - zapoznanie uczniów z sylwetkami znanych matematyków oraz ich osi?gni?ciami.  Gazetk? szkoln? wykona?y uczennice z klasy VIII – Julia Socha i Nikola Kaczor.

·   Pa?dziernik – 2 pa?dziernika 2020 roku, uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w ,,Obchodach ?wiatowego Dnia Tabliczki Mno?enia’’. Zorganizowane zosta?y klasowe konkursy ze znajomo?ci tabliczki mno?enia.

·    Listopad - ,,Miesi?c Przedsi?biorczo?ci’’- zorganizowano szkolny konkurs -,, Jak poprawi? domowy bud?et – sposoby oszcz?dzania”.

Konkurs odby? si? w dwóch kategoriach wiekowych : klas IV -V –wykonanie plakatu oraz klas VI-VIII – wykonanie prezentacji multimedialnej.

W kategorii klas IV-V:

  •  I miejsce uzyskali ex aequo: Tymon Iwaniec, Franciszek Mazurek,
  • II miejsce: Aleksandra Mazurek,
  • III miejsce ex aequo: Natalia Dejneka, Martyna Fli.

 

W kategorii kl. VI-VIII:

  • I miejsce: Pawe? Niemiec kl. VIII,
  • II miejsce ex aequo: Karolina Mazurek kl. VII i Micha? Kruk kl. VIII,
  • III miejsce ex aequo: Wiktoria Judczyc kl. VI i Natalia Tabu?a kl. VI.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!!!

El?bieta Pietrucha, Edyta Kosza?ka