Zdj?cia

Uczniowie klasy II b rozpocz?li przygod? z robotem Photonem - czyli przygod? z kodowaniem i programowaniem. Uczniowie bardzo go polubili i aktywnie uczestniczyli w zaj?ciach. Programowali robota wed?ug okre?lonych kryteriów. Dzi?ki temu Photon móg? pozna? nasz? planet? Ziemi?.

Utrwalanie materia?u po??czone by?o z zabaw? i programowaniem robota. Wszyscy ?wietnie si? bawili, zaj?cia bardzo si? podoba?y, a przed nami wi?cej takich wyzwa? – edukacja przez zabaw?.

 

Warto wiedzie?:

1. Programowanie to nauka logicznego my?lenia i rozwi?zywania problemów.

2. Programowanie uczy pracy w grupie i tworzenia wspólnych projektów.

3. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywno?ci dzieci.

4. Pozwala lepiej zrozumie? i wykorzysta? nowoczesne rozwi?zania techniczne.