OGŁOSZENIE

 

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii, od 29 marca do 11 kwietnia br. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym także w  Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz innych ustalonych sposobów realizowania zajęć, o których poinformują Rodziców wychowawcy oddziałów.

Wyjątki w pracy oddziałów  przedszkolnych

Dyrektor Szkoły zapewni  zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – warunkiem jest złożenie wniosku do dyrektora Szkoły.

Wsparcie  uzyskają rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub ?wiadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).