ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym informuje:

1. Nikt z rodziców nie zgłosił do dyrektora szkoły potrzeby zaopiekowania się dzieckiem w związku z przepisami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia br. zezwalającymi  na otwarcie z dniem 6 maja przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych  w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Po uzyskaniu zgody organu prowdzącego zawiesza się na czas oznaczony prowadzenia działalnośi dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19.

3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o ktorym mowa w pkt 2, zadania Oddziału przedszkolnego  w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym w dalszym ciągu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Podstawa prawna:

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i  placówkach  (Dz.  U.  z  2003  r.,  nr  6,  poz.  69  z  późn.  zm.), §  4b  pkt  1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek  systemu  oświaty  w  związku      z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie  szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem  COVID-19  (Dz.  U.  poz.  493).

Ewa Grusza - dyrektor szkoły