NASZA ZIELONA EKOPRZESTRZE?

Zdj?cia

21 marca 2017 r. m?odzie? gimnazjalna aktywnie w??czy?a si? do wiosennego porz?dkowania szkolnej przestrzeni na zewn?trz. Sadzono nowe krzewy, kwiaty oraz porz?dkowano ju? istniej?c? ziele?, wykonuj?c niezb?dne zabiegi piel?gnacyjne. Prace przebiega?y pod czujnym okiem nauczyciela p. Barbary Werner. Wzbogacenie i rozbudowanie „zielonej ekoprzestrzeni” wokó? szko?y, by?o te? realizacj? jednego z zada?, zaplanowanych w ramach „EKOprojektu” wspieranego przez gmin? Che?m i WFO?iGW w Lublinie. Szko?a pozyska?a dofinansowanie na ekologiczne zadania na najbli?sze sze?? miesi?cy.