DZIE? WODY 2017

Zdj?cia

Film

Kolejnym zadaniem realizowanym w szkole w ramach EKOprojektu, by?y obchody przypadaj?cego na 22 marca ?wiatowego Dnia Wody. Ca?a spo?eczno?? szkolna, ju? du?o wcze?niej, przygotowywa?a si? do zwi?zanych z wod? konkursów. Na ten dzie? zaplanowano prezentacj? efektów tych dzia?a? i rozstrzygni?cie  konkursów dla poszczególnych grup.

Najm?odsi - oddzia?y przedszkolne i klasa I szko?y podstawowej - zaprezentowali przygotowane klasowo niebieskie stroje w ramach konkursu na bycie „kropelk? wody”. Poszczególne kropelki stworzy?y tak?e WIELK? FAL? wodn? Uczniów do konkursu przygotowa?y wychowawczynie, panie: Barbara Werner, Emilia Weso?owska i Marta Zapora.

Uczniowie klas starszych (od II do VI szko?y podstawowej) od kilkunastu dni uczestniczyli w mi?dzyklasowym konkursie literackim na opowiadanie / bajk? o wodzie w postaci wielkoformatowej ksi??ki. Ka?da klasa „stworzy?a” w?asn? histori?, gdzie g?ównym motywem przewodnim by?a woda. Wykona?a do niej równie? ilustracj? z wykorzystaniem surowców wtórnych.  Zwyci?skie zespo?y i laureaci to: klasa II – Patrycja Socha, klasa IIIA – Nikola Momot, Klasa IIIB – Roksana Sadowska, Klasa IV – Luiza Baniewicz, Hubert Kusiak, Kacper Seredowski, Gabriel Wawryniuk, klasa V – Julia Glina, Natalia K?ysz, Amelia K?ysz, Oliwia Mróz, Roksana Iwaniec, klasa VI – Natalia Izdebska, Zuzanna Mazurek, Marta Nafalska, Alicja Paluch, Klaudia Romanek i Karolina Semeniuk.Uczniowie wykonywali zadanie pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza p. Jowity Mróz oraz wychowawców, pa?: Marioli Trynieckiej, Anny Kry?skiej i Magdaleny Mazurek.

Gimnazjali?ci ze wszystkich klas brali udzia? w konkursie wiedzy o znaczeniu wody dla ?ycia na Ziemi. Uczniowie pisali interdyscyplinarny test sprawdzaj?cy najró?niejsze zagadnienia zwi?zane z wod?. Laureatami zostali: klasa I gimnazjum – Klaudia ?ochnicka, klasa II gimnazjum – Karolina Kusiak, klasa III gimnazjum – Magdalena Bukowska. Konkurs wiedzy przeprowadzi?a nauczyciel biologii i chemii p. Alina Czarna.

Uczniowie tego dnia, poprzez niebieski strój lub cho?by niebieskie elementy garderoby, uto?samiali si? z wod? i poznawali jej problemy. Dzieci ogl?da?y tak?e film „Dwadzie?cia tysi?cy mil podmorskiej ?eglugi”, czyli drug? cz??? tak zwanej du?ej trylogii Juliusza Verne'a. Kapitan Nemo ratuje ?ycie profesora Aronnaxa zabieraj?c go na swoj? ?ód? podwodn? pod jednym wszak?e warunkiem – profesor i jego towarzysze b?d? biernie pos?uszni rozkazom kapitana i nigdy ju? nie zejd? na sta?y l?d. W zamian poznaj? skrywane g??boko tajemnice mórz i oceanów. W ramach podsumowania obchodów ?wiatowego Dnia Wody, uczniowie wykonali prace plastyczne pt. „Co wida? przez niewielkie okienko ?odzi podwodnej?” Laureaci konkursów otrzymali pami?tkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. T? cz??? Dnia Wody przygotowali opiekunowie Samorz?du Uczniowskiego, panie: Ma?gorzata Mielniczuk i Anna Gajewska.

Koordynatorem projektu w szkole jest nauczyciel przyrody i geografii p. Marzena Wróbel.