?WIATOWY DZIE? ZIEMI W STRUPINIE 2017

Zdj?cia

Pod koniec kwietnia w Zespole Szkó? w Strupinie Du?ym na szerok? skal? obchodzony by? ?wiatowy Dzie? Ziemi. Z racji przypadaj?cego ?wi?ta naszej planety, realizowane by?y zadania uwzgl?dnione w EKOprojekcie jak i dodatkowe akcje.

Uczniowie, pocz?wszy od klasy IV, wzi?li udzia? w mi?dzyklasowym konkursie na ekologiczny strój. Najciekawsze ekokreacje przygotowali, zaprezentowali i zwyci??yli, otrzymuj?c ciekawe nagrody (globusy i inne gad?ety zwi?zane z Ziemi?): klasa IV - Luiza Baniewicz, Kacper Seredowski, Klaudia Czepiel, klasa V - Klaudia Nowak, klasa VI - Marta Nafalska, klasa II gim. - Paulina Semeniuk. Ca?o?? nadzorowa?a p. A. Czarna – nauczyciel biologii i chemii.

Uczniowie pi?ciu klas zaanga?owali si? w V edycj? pisania „Listów dla Ziemi”. By?a ta akcja ogólnopolska, gdzie na specjalnym papierze (ekologicznym oczywi?cie) uczniowie namawiali doros?ych do podejmowania si? wspólnych, codziennych dzia?a?, na rzecz poprawy stanu ?rodowiska naturalnego. Najpi?kniejsze i najciekawsze listy napisali:  Anna Izdebska z klasy III A, Pawe? Niemiec z klasy IV, Kinga Wojtas z klasy VI, Kinga Paku?a z klasy I gimnazjum i Patrycja Hoszczaruk z klasy III gimnazjum. Zadanie nadzorowali nauczyciele poloni?ci: Jolanta Paszkiewicz i Ma?gorzata Mielniczuk i wychowawca IIIa p. Anna Kry?ska.

Z okazji tego ?wi?ta, rozstrzygni?ty zosta? tak?e mi?dzyklasowy konkurs na najwi?ksz? klasow? zbiórk? makulatury i zu?ytych baterii. Zwyci??y?a tu klasa III gimnazjum, która w nagrod? w?asnor?cznie posadzi?a w „szkolnej alei” swoje drzewko. Nagrod? g?ówn?, by?o tak?e, wyj?cie do kina na seans filmowy dla ca?ej klasy. Zadanie to, przeprowadzi?a Marzena Wróbel, nauczyciel przyrody i geografii.