EKOBIESIADA

Zdj?cia

W ramach realizowanego Eko – projektu wykonano kolejne czwarte zadanie pt. „Eko – Biesiada”.  Najpierw w klasach zosta?y wyg?oszone prelekcje na temat zdrowego stylu od?ywiania si?. Do biblioteki zakupiono ksi??eczki, p?yty DVD dla dzieci o zdrowym od?ywianiu, warzywach i owocach celem zapoznania si? z nimi. Nast?pnie zakupiono ekologiczne kubeczki i talerzyki oraz artyku?y spo?ywcze do sporz?dzania witaminowych kanapek, sa?atek i napojów.

7.04.2017r. w ?wiatowy Dzie? Zdrowia dzieci i uczniowie kl. „O – III” zorganizowali Eko Biesiad? pt. „Je?? kolorowo = zdrowo”. Dzieci by?y podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa, tj. dzieci z klasy II, III a i III b pod okiem pa?: Marioli Trynieckiej, Anny Kry?skiej i Magdaleny Mazurek wykonywa?y kanapki. Druga grupa, tj. dzieci 4-letnie, klasa „0” i klasa I pod okiem pa?: Emilii Weso?owskiej, Barbary Werner i Marty Zapory wykonywa?y soki i warzywn? sa?atk?.

Po sporz?dzeniu kanapek, soków i sa?atki odbywa?a si? degustacja.