Zdj?cia

Kolejnym dzia?aniem realizowanym w ramach EKOprojektu by?o zadanie „Wycieczka do Zak?adu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu (PGO) i do Oczyszczalni ?cieków Bie?awin”. Uczniowie klasy V i VI udali si? do zak?adu, gdzie przetwarzane i sk?adowane s? odpady komunalne, tzw. ?mieci. Dzieci „zwiedzi?y” zak?ad w Srebrzyszczu. Przewodnik pokaza? wszystkie zakamarki, ta?moci?gi, którymi w?druj? ?mieci i poszczególne stanowiska, przy których pracownicy si? nimi zajmuj?. Opowiada? o skarbach jakie mo?na znale?? w odpadach, co si? z nich pozyskuje, na co przetwarza i jakie s? tego koszty. Uczniowie na w?asne oczy mogli zobaczy? jakie tony ?mieci „produkuje” ka?dy z nas.

M?odzie? gimnazjalna: klasy I i II uda?y si? do Che?mskiej Oczyszczalni ?cieków. Tam, pod kierownictwem przewodnika, zobaczy?a proces technologiczny jakiemu poddawane s? ?cieki w celu ich utylizacji i pozyskania czystej wody. Na podkre?lenie niew?tpliwie zas?uguje fakt, ?e jest to jedna z najnowocze?niejszych oczyszczalni ?cieków w Polsce.

W ramach tego zadania, uczniowie mieli wykona? prace bior?ce udzia? w konkursie: na najlepsz? prac? graficzn? (plastyczn?) w szkole podstawowej i prezentacj? multimedialn? w gimnazjum. Has?o przewodnie konkursu brzmia?o: „Poka?cie dzieci, jakie jest drugie ?ycie ?cieków i ?mieci?”

Najlepsze prace wykonali:

  • w szkole podstawowej: Rafa? Steczuk, Marta Kiriew, Beata Rumanek, Wojciech Olewi?ski z klasy V i Karolina Semeniuk z klasy VI,
  • w gimnazjum: Justyna Pozna?ska, Paulina Semeniuk, ?aneta Kapeluszna, Daniel Wolnicki i Micha? Kwiatek z klasy II gimnazjum.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody i pami?tkowe dyplomy.

Ca?o?? zadania nadzorowa?y panie: Alina Czarna – nauczyciel biologii i chemii oraz Marzena Wróbel – nauczyciel geografii i przyrody.