?WIATOWY DZIE? OCHRONY ?RODOWISKA W STRUPINIE

Zdj?cia

Na pocz?tku czerwca, w ramach obchodów ?wiatowego Dnia Ochrony ?rodowiska Naturalnego, w naszej szkole zosta? zorganizowany konkurs. Na potrzeby tego zadania zosta?y zakupione pozycje ksi??kowe, broszury i plakaty, pokazuj?ce pi?kno naszej ma?ej ojczyzny. Pozycje te, zasili?y zbiory szkolnej biblioteki. Stanowi?y one bibliografi? konkursow?, a tak?e pomoc dydaktyczn? na przeprowadzonych w ich oparciu zaj?ciach lekcyjnych. Odby?y si? lekcje prowadzone prze nauczycieli „przyrodników” panie:  Alin? Czarn? i Marzen? Wróbel oraz nauczyciela plastyki i zaj?? technicznych – pani? El?biet? Mulak. Uczniowie poznali nasze skarby przyrodnicze – chronione prawnie organizmy reprezentuj?ce ?wiat ro?lin i zwierz?t. Poznali formy ochrony krajobrazu naturalnego jak i poszczególne okazy, z których s?ynie nasz region. Po przeprowadzonych zaj?ciach lekcyjnych, uczniowie ruszyli w teren i wykonali: gimnazjali?ci fotografie, a ich m?odsi koledzy prace plastyczne na temat: „Organizmy chronione najbli?szej okolicy”.

Oto laureaci konkursu plastycznego w szkole podstawowej:

  • klasa IV - Kinga Stasieczek,
  • klasa V – Roksana Iwaniec, Oliwia Mróz, Natalia K?ysz,
  • klasa VI – Norbert Zieli?ski.

Laureaci konkursu fotograficznego w gimnazjum:

  • Klasa I - Izabela Nafalska, Pawe? Gajuk, Jakub Iwaniec, Aleksandra Socha i Wiktoria Stepaniuk.