Zdj?cia

13 czerwca, uczniowie dwóch klas: IV i II gimnazjum z z organizatorami i opiekunami paniami: Alin? Czarn? i Marzen? Wróbel (nauczyciele przedmiotów przyrodniczych), udali si? do O?rodka Edukacji Ekologicznej w Brze?nie. By?y to ca?odzienne zaj?cia z edukacji ekologicznej, prowadzone przez pracowników o?rodka.

Na pocz?tku dzieci wyposa?one w lupy, lornetki i przybory pi?miennicze uda?y si? na ?cie?k? przyrodnicz? „Motylowa ??ka”. ?cie?ka umo?liwia poznanie ?rodowiska przyrodniczego ??k i torfowisk wraz ze specyficzn? dla nich flor? i faun?. Opisuje równie? zagro?enia che?mskich torfowisk w?glanowych oraz dzia?ania realizowane w ramach ich czynnej ochrony. Trasa ?cie?ki stwarza dogodne warunki obserwacji awifauny z miejsc do tego celu przeznaczonych np. z platformy widokowej, z której doskonale wida? panoram? torfowiska. Nazwa ?cie?ki nawi?zuje do projektu czynnej ochrony przyrody pt. „Ochrona i poprawa jako?ci siedlisk rzadkich motyli podmok?ych ??k”, który swym zasi?giem obejmuje równie? teren che?mskich torfowisk w?glanowych.

Uczniowie dostali specjalne zadanie – po odpowiednim ustawieniu si?, wzi?li udzia? w czynnym liczeniu storczyków, tak bogato kwitn?cych w tym czasie na torfowisku. Dane im by?o tak?e z bliska (przez lup?) przyjrze? si? chronionym rodzajom storczyków, zaobserwowa? par? ?urawi oraz …. znale?? poro?e jelenia.

Nast?pnie wszyscy przenie?li si? do budynku O?rodka Dydaktyczno - Muzealnego Zespo?u Lubelskich Parków Krajobrazowych, gdzie odby?o si? podsumowanie akcji liczenia storczyków, prezentacja okazów muzealnych i s?uchanie ciekawostek i anegdot zwi?zanych z prac? i organizmami które tam wyst?puj?.

Najbardziej zaanga?owani uczniowie, otrzymali wyró?nienia i nagrody za wk?ad, prac? i ciekawo?? przyrodnicz? - z klasy IV: Luiza Baniewicz, Klaudia Czepiel, Hubert Kusiak, Gabriel Wawryniuk, Kacper Seredowski i Micha? Kruk. Z klasy II gimnazjum: Daniel Wolnicki (znalazca poro?a!), Krystian Kotek, Justyna Pozna?ska i Paulina Semeniuk.

Nast?pnie pod zadaszon? wiat? wszyscy wspólnie piekli kie?baski, chlebek, owoce a nawet… ciesz?ce si? popularno?ci?, pianki cukrowe. Na zako?czenie pe?nych emocji zaj??, uczniowie klasy IV wraz z pracownikami o?rodka, rozegrali mecz pi?ki no?nej.

Najwa?niejsze ?e pogoda sprzyja?a!