SPRZ?TANIE ?WIATA

Zdj?cia

Akcja „Sprz?tanie ?wiata” odbywaj?ca si? w tym roku pod has?em „Segregacja ?mieci obowi?zuje te? dzieci” zosta?a zorganizowana w naszej szkole w dwóch formach: „sprz?tania” najbli?szej okolicy i konkursu plastycznego na najciekawsz? prac? propaguj?c? segregacj? ?mieci.

W tygodniu poprzedzaj?cym akcj?, w dniach od 11 do 14 wrze?nia odby?y si? w naszej szkole zaj?cia plastyczne, podczas których 67 dzieci z oddzia?u przedszkolnego i uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, wykona?y prace konkursowe na temat „Segregacja ?mieci obowi?zuje te? dzieci”. Zgodnie z regulaminem, klasa mog?a wykona? wspólnie plakat na podany temat lub ka?dy z uczniów wykonywa? prac? indywidualnie.

15 wrze?nia najm?odsze dzieci ucz?szczaj?ce do klas  I -III wraz z wychowawcami paniami: Ann? Kry?sk?, Mariol? Trynieck? i Mart? Zapor? uczestniczy?y w akcji „Sprz?tanie ?wiata”. Wyposa?one w worki na ?mieci i r?kawiczki wyruszy?y posprz?ta? teren przy szkole i tras? od szko?y w kierunku szosy wojs?awickiej. Na terenie placówki ?mieci by?o niewiele, co bardzo cieszy, ale im dalej w g??b wsi, uczniowie musieli si? sporo natrudzi?, a worki wype?nia?y si? bardzo szybko. Apelujemy, by nie wyrzuca? niepotrzebnych rzeczy w zaro?la. Do tego s?u?? kosze na ?mieci.

Kilka dni pó?niej odby?o si? rozstrzygni?cie konkursu plastycznego.

W kategorii plakat dwa równorz?dne I miejsca zaj??y dzieci z oddzia?u przedszkolnego, które prace wykona?y pod kierunkiem wychowawcy pani Barbary Werner oraz uczniowie klasy II, którzy wykonali prac? pod kierunkiem wychowawcy pani Marty Zapory.

W kategorii praca indywidualna w klasie I laureatami zostali:

  • Natalia Dejneka
  • Tymon Iwaniec
  • Filip Obara
  • Wyró?nienie: Franciszek Mazurek

W kategorii praca indywidualna w klasie III laureatami zostali:

  • Wiktoria Judczyc
  • B?a?ej Pajer
  • Aleksandra Kudrzycka
  • Wyró?nienie: Kacper Nafalski

  Uczniów klasy I do konkursu przygotowa?a wychowawczyni pani Anna Kry?ska, a uczniów klasy III wychowawczyni pani Mariola Tryniecka. Nagrody wr?czy?a dyrektor szko?y pani Ewa Grusza, która jeszcze raz przypomnia?a dzieciom zasady segregacji ?mieci oraz zaprezentowa?a nowo zakupiony kosz do selektywnej zbiórki ?mieci. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali notesiki za udzia? w konkursie. Osob? odpowiedzialn? za wykonanie tego zadania projektowego by?a pani Marta Zapora.