Szanowni Pa?stwo,

Pragniemy poinformowa? o akcji charytatywnej prowadzonej przez portal edukacyjny www.dyktanda.pl

Z okazji zbli?aj?cej si? rocznicy odzyskania Niepodleg?o?ci organizujemy I Ogólnopolskie Dyktando na ?wi?to Niepodleg?o?ci, które przybierze najbezpieczniejsz? obecnie form?, czyli odb?dzie si? za po?rednictwem Internetu.

Ide? tego wydarzenia jest pokazanie dobrej znajomo?ci j?zyka polskiego, a tak?e zebranie ?rodków przeznaczonych na cel charytatywny lub spo?eczny.

Im wi?cej osób do??czy do akcji, czyli napisze Dyktando w dniu 11 listopada 2020 r., tym wi?ksza kwota trafi do potrzebuj?cych. Maksymalnie przekazane mo?e zosta? wsparcie w wysoko?ci a? 10 tysi?cy z?otych!

Wzi?cie udzia?u w I Ogólnopolskim Dyktandzie na ?wi?to Niepodleg?o?ci jest bezp?atne, a ka?dy uczestnik to jedna z?otówka przekazana przez organizatora na wybrany cel.

Ka?dy mo?e zg?osi? wa?ny dla niego cel spo?eczny lub charytatywny. Przyk?adowo mo?e to by? wsparcie chorej osoby, albo zaopatrzenie w komputery do zdalnej nauki dzieci z ubogich rodzin. O tym, kto otrzyma zgromadzone ?rodki, zadecyduj? uczestnicy Dyktanda w drodze g?osowania. Ka?dy, kto napisze Ogólnopolskie Dyktando na ?wi?to Niepodleg?o?ci w dniu 11 listopada 2020 r., b?dzie dysponowa? 1 g?osem. Osoby, które uzyskaj? w dyktandzie najlepsze wyniki, b?d? dysponowa?y zwi?kszon? si?? g?osu - dzi?ki temu b?d? mia?y wi?kszy wp?yw na rezultat g?osowania.

Do udzia?u w Ogólnopolskim Dyktandzie na ?wi?to Niepodleg?o?ci zapraszamy nie tylko osoby doros?e, ale równie? uczniów szkó? podstawowych i ?rednich. Za przygotowanie tekstu dyktand, dopasowanych do danej grupy wiekowej, odpowiadaj? wybitni j?zykoznawcy, m.in. prof. dr hab. Tadeusz Zgó?ka, wiceprzewodnicz?cy Rady J?zyka Polskiego oraz prof. dr hab. Mariusz Rutkowski z Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zapisa? si? na dyktando oraz zg?osi? cel spo?eczny lub charytatywny mo?na na stronie: https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci

Poka?my w tym szczególnym dniu ducha patriotyzmu i wspólnie zróbmy co? dobrego dla innych!

Prosimy o udost?pnienie powy?szej informacji wraz z linkiem kieruj?cym do strony zapisu na Ogólnopolskie Dyktando na ?wi?to Niepodleg?o?ci na Pa?stwa stronie internetowej oraz w profilach w mediach spo?eczno?ciowych.


Mo?e to by? kilka zda? z linkiem lub baner z naszym linkiem (kilka ró?nych formatów mo?na pobra? z naszego dysku Google: https://drive.google.com/drive/folders/1nir81xwHvOvy3JP74mCxlvm9wxC8jaGh?usp=sharing )


Powiadamiaj?c o tej akcji swoich sympatyków i zach?caj?c ich do udzia?u, zwi?kszaj? Pa?stwo szans?, ?e w g?osowaniu wybrany zostanie Pa?stwa cel.

W razie pyta? czy w?tpliwo?ci prosimy o kontakt.

Do zobaczenia na Dyktanda.pl

Zespó? Dyktanda.pl