Szanowni Pa?stwo,

W imieniu Departamentu GovTech Polska Kancelarii Prezesa Rady Ministrów serdecznie zapraszam do udzia?u Pa?stwa szko?y w ogólnopolskim konkursie HackJunior dla uczniów i nauczycieli ze szkó? podstawowych w ramach Festiwalu GovTech.

HackJunior” to konkurs skierowany do uczniów i nauczycieli klas 1-3 oraz 4-8 z ca?ej Polski.

Nazwa: HackJunior

Organizator: GovTech Polska Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zg?oszenia prac konkursowych: od dzisiaj do 27 listopada 2020 r. do godz. 15:00  

Formularz do zg?aszania prac: https://hackjunior.webankieta.pl/

Kto: nauczyciele/dyrektorzy zg?aszaj? uczniów i przesy?aj? prace konkursowe poprzez formularz 

Informacje: https://www.gov.pl/web/govtech/hackjunior 

Obraz zawieraj?cy tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Praca konkursowa 

W ramach pracy konkursowej uczniowie szkó? podstawowych wraz z nauczycielami maj? za zadanie stworzy? narz?dzie edukacyjne (prezentacj?, makiet?, program, mat? edukacyjn? lub inn? pomoc dydaktyczn?) z elementami robotyki, programowania i/lub wykorzystania nowych technologii.

Wi?cej informacji o zadaniu: https://www.gov.pl/web/govtech/hackjunior 

Serdecznie zach?camy do zg?aszania si? oraz do przekazywania informacji o konkursie innym szko?om. W konkursie czekaj? atrakcyjne nagrody dla szkó? i uczniów!

Zapraszam do ?ledzenie Facebook'a GovTech Polska, na którym pojawiaj? si? inspiruj?ce filmy dotycz?ce HackJunior:

facebook.com/GovTechPolska

W razie pyta? zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam,

Bartosz Michalak

+48 538 544 376

Organizatorem wydarzenia HackJunior jest Departament GovTech Polska Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.