WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

„KARTKA ?WI?TECZNA – PRZYROD? MALOWANA”

 

I.                ORGANIZATOR: Zespó? Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie

II.              CELE KONKURSU:

1.     Wyrabianie poczucia pi?kna.

2.     Zwi?kszanie ?wiadomo?ci ekologicznej.

3.     Wzmaganie wra?liwo?ci na pi?kno przyrody.

4.     Podniesienie wiary we w?asne umiej?tno?ci.

5.     Zwi?kszanie zdolno?ci manualnych.

 

III.            UCZESTNICY KONKURSU:

     Konkurs kierowany jest do mieszka?ców województwa lubelskiego.

     Uczestnicy   konkursu   r?cznie  wykonaj?   kartk?   ?wi?teczn?   z   okazji   ?wi?t  Bo?ego

     Narodzenia.

     Kartki konkursowe oceniane b?d? w kategoriach:

1.     Kategoria I – dzieci z klas 0 – III szkó? podstawowych,

2.     Kategoria II – uczniowie klas IV – VIII szkó? podstawowych

3.     Kategoria III – m?odzie? ze szkó? ponadpodstawowych i doro?li

 

IV.            WARUNKI PRZYST?PIENIA DO KONKURSU:

 

1.     Aktualny adres zamieszkania na terenie województwa lubelskiego.

2.     W?asnor?cznie wykonana kartka ?wi?teczna.

3.      Technika wykonania i materia?y dowolne.

4.     Powi?zanie elementów przyrodniczych i krajobrazowych charakterystycznych dla regionu z tematyk? ?wi?teczn?.

5.     Maksymalna wielko?? kartki nie mo?e przekracza? formatu A5.

6.     Ocenie b?dzie podlega? tylko 1 strona kartki.

7.     Ka?dy uczestnik mo?e przes?a? tylko jedn? prac?.

8.     Do nades?anych kartek nale?y do??czy? n/w za??czniki:

a). dane autora: imi?, nazwisko, szko?a, kategoria wiekowa, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail (za??cznik nr 1 - karta informacyjna),

b) zgod? na wykorzystanie dzie?a przez organizatorów do celów promocyjnych i edukacyjnych oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (za??cznik nr 2 - o?wiadczenie). Podpisanie zgody jest równoznaczne z o?wiadczeniem o posiadaniu przez ZLPK praw autorskich do nades?anych kartek (w przypadku osób niepe?noletnich podpis rodzica lub opiekuna prawnego).

      7.   Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialno?ci  za  us?ugi  pocztowe lub dzia?alno?? osób

             trzecich, ewentualne zniszczenie kartek konkursowych podczas transportu.

6.     Do  udzia?u  w  konkursie   nie  dopuszcza  si?  prac, które  nie  spe?niaj?  powy?szych  

            wymogów.

7.     Organizator nie zwraca nades?anych kartek ?wi?tecznych.

8.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

9.     Prace nale?y przesy?a? do 11 grudnia 2020 r. na adres:

 

Zespó? Lubelskich Parków Krajobrazowych

O?rodek Edukacyjno-Muzealny w Brze?nie

Brze?no 163, 22-174 Brze?no

 

z dopiskiem: „KARTKA ?WI?TECZNA – PRZYROD? MALOWANA”

 

V.              NAGRODY:

 

1.     ZLPK ufunduje nagrody dla 3 najwy?ej punktowanych prac we wszystkich kategoriach.

2.     Ilo?? wyró?nie? b?dzie uzale?niona od poziomu nades?anych prac oraz ilo?ci posiadanych materia?ów promocyjnych.

3.     O sposobie przekazania nagród laureaci zostan? powiadomieni w terminie 14 dni od daty og?oszenia wyników.

 

VI.             TERMINARZ KONKURSU:

 

      Daty poszczególnych dzia?a?:

v 13 listopada 2020 r. - rozpocz?cie konkursu

v 11 grudnia 2020 r. - termin nadsy?ania prac do organizatora wraz z kart? informacyjn? i o?wiadczeniem (decyduje data stempla pocztowego)

v 21 grudnia 2020 r. – og?oszenie wyników na stronie internetowej organizatora: www.parki.lubelskie

 

 

Za??cznik nr 1.

 

KARTA INFORMACYJNA

(prosimy wype?ni? czytelnie, drukowanymi literami)

 

Imi? i nazwisko autora:

...................................................................................................................................................

Klasa*:

...................................................................................................................................................

Nazwa placówki o?wiatowej*:

...................................................................................................................................................

 

Kategoria**:

4.     Kategoria I – dzieci z klas 0 – III szkó? podstawowych,

5.     Kategoria II – uczniowie klas IV – VIII szkó? podstawowych

6.     Kategoria III – m?odzie? ze szkó? ponadpodstawowych i doro?li

 

Adres zamieszkania:

 ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy:

……………………………………

E-mail:

……………………………………

 

* - wype?ni? je?li uczestnik jest uczniem.

** - zakre?li? w?a?ciw? kategori?.

 

 

 

Za??cznik nr 2.

O?WIADCZENIE

 

v Wyra?am zgod? na wykorzystanie mojej pracy przez Zespó? Lubelskich Parków Krajobrazowych do celów promocyjnych i edukacyjnych.

v Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu „Kartka ?wi?teczna – Przyrod? Malowana”, zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r., Nr101, poz.926)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespó? Lubelskich Parków Krajobrazowych z siedzib? w Lublinie, ul. Mieczys?awa Kar?owicza 4, kod 20-027 Lublin, reprezentowany przez Dyrektora, tel.: 81 440-80-50.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych mo?liwy jest pod numerem tel. nr 81 440-80-52 lub adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3) Dane osobowe b?d? przetwarzane w celu udzia?u Pana/Pani dziecka w wojewódzkiego konkursu „Kartka ?wi?teczna Przyrod? Malowana”.  

4) Posiada Pani/Pan prawo do: ??dania od administratora dost?pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, za??dania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak równie? prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych).

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

7) Dane udost?pnione przez Pani?/Pana nie b?d? podlega?y udost?pnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych b?d? tylko instytucje upowa?nione z mocy prawa.

8) Dane udost?pnione przez Pani?/Pana nie b?d? podlega?y profilowaniu.

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa? danych osobowych do pa?stwa trzeciego lub organizacji mi?dzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b?d? w czasie okre?lonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcj? kancelaryjn? obowi?zuj?c? u Administratora.

 

 

 

....................................................                                                         .............................................................................

         (miejscowo?? i data)                                                                                   (podpis autora pracy /

     podpis rodzica lub prawnego opiekuna)