W pa?dzierniku 2020 roku uczniowie naszej szko?y brali udzia? w jesiennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego ,, Leon” z matematyki, sprawno?ci zintegrowanych i j?zyka angielskiego.

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy "Leon:  ma na celu nie tylko sprawdzenie posiadanych umiej?tno?ci j?zykowych oraz przedmiotowych uczniów, ale takze zachecenie uczniów szkó? podstawowych do nauki.

Zró?nicowany poziom zada? pozwoli? ka?demu uczniowi sprawdzi? swoje umiej?tno?ci, a nauczycielowi dostaczy? obiektywnej oceny pracy ucznia.

Organizatorkami tego konkursu w naszej szkole by?y: Emilia Weso?owska- nauczycielka nauczania pocz?tkowego, El?bieta Pietrucha – nauczycielka matematyki, Beata Bia?ow?s – nauczycielka j?zyka angielskiego.

Matematyka:

Konkurs przedmioty "Leon" z matematyki skierowny jest do uczniów szkó? podstawowych klas I - VIII. Jego celem jest sprawdzenie umiej?tno?ci ?cis?ych uczniów oraz zachecenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielno?ci, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwini?cia nawyku twórczego i logicznego my?lenia.Ogólnopolski konkurs matematycny jest sposobem na rozbudzzenie motywacji do rozwoju zdolno?ci ?cis?ych oraz sposobem na czerpanie rado?ci z odkrywania tajników krolowej nauk. Dodatkowo pozwala wy?oni? ma?ych geniuszy w tej dziedzinie.

Klasa IV:

Tymon Iwaniec – 20 miejsce

Natalia Dejneka – 21 miejsce

Filip Obara – 21 miejsce

Dawid Wojtas – 26 miejsce 

Klasa V:

Patryk Betiuk – 20 miejsce

Leon Prokop – 21 miejsce

Klasa VIII:

Micha? Kruk – 16 miejsce

Kacper Kotek- 18 miejsce

Pawe? Niemiec – 19 miejsce

Zintegrowane sprawno?ci:

Organizatorzy ogólnopolskiego konkursu Leon zapraszaj? wszystkich g?odnych wiedzy uczniów i ich nauczycieli do wzi?cia udzia?u w kolejnych edycjach konkursu zintegrowanych sprawno?ci. Testy o ró?nym stopniu trudno?ci dostosowane s? do norm programowych klas I-III szko?y podstawowej. Celem ogólnopolskiego testu zintegrowanych sprawno?ci jest sprawdzenie umiej?tno?ci polonistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych.

KLASA I: 

Kaczor Aleksandra – 20 miejsce

Kosiniec Lena – 23 miejsce

Kotek Daniel – 27 miejsce

Palczy?ski Maksymilian -  29 miejsce

Nafalski Wojciech – 30 miejsce

Obara Rafa? – 33 miejsce

KLASA II a i II b: 

Wielgus Jowita – 20 miejsce

Nafalska Anastazja – 24 miejsce

Kupczy?ska Wiktoria – 24 miejsce

Lorenc Lidia – 26 miejsce

Golec Blanka – 28 miejsce

KLASA III: 

Mróz Wiktoria – 14 miejsce

Dybkowska Milena – 14 miejsce

Mardo? Oliwia – 21 miejsce

Flis Szymon – 23 miejsce

Kargul Norbert – 23 miejsce

?widerska Oliwia – 24 miejsce

Szewczuk Micha? – 25 miejsce

Tokarz Latika – 34 miejsce

J?zyk angielski:

Konkurs przedmiotowy "Leon" z j?zyka angielskiego ma na celu sprawdzenie umiej?tno?ci j?zykowych i przedmiotowych posiadanych przez uczniów. Ch?? udzia?u w te?cie jest tak?e motywacj? do nauki s?ownictwa i gramatyki niezb?dznych do rozwi?zywania zada?. Zakres testu dostosowany jest do norm programowych realizowanych w szko?ach.

KLASA III:

Flis Szymon – 38 miejsce

KLASA IV:

Iwaniec Tymon – 28 miejsce

Mazurek Franciszek – 42 miejsce

Dejneka Natalia – 47 miejsce

KLASA V:

Prokop Leon – 49 miejsce

KLASA VI:

Kosza?ka Aleksandra – 33 miejsce

Mo?ejko Antoni – 34 miejsce

M?cisz Marcel – 35 miejsce

Tabu?a Natalia – 39 miejsce

KLASA VII a VII b:

Iwaniec Oskar – 23 miejsce

Kosza?ka Wiktoria – 31 miejsce

Samborska Julia – 33 miejsce

Sadowska Roksana – 34 miejsce

Dejneka Micha? – 39 miejsce

KLASA VIII:

Socha Julia – 47 miejsce

       Uczestnikom konkursu gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.