Samorząd Uczniowski

Mamy nowy Samorząd Uczniowski!

Do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:

  1. Kinga Stasieczek – przewodniczący
  2. Leon Prokop  z - ca przewodniczącego
  3. Natalia Dejneka – członek
  4. Nikola Momot członek

OPIEKUNOWIE SAMORZ?DU UCZNIOWSKIEGO: Jolanta Paszkiewicz oraz Justyna Dederko

RZECZNIK PRAW UCZNIÓW: Edyta Koszałka

W Szkole Podstawowej im. W?adysława Broniewskiego w Strupinie Dużym działa Samorząd Uczniowski. Działa on w oparciu o regulamin swojej działalności uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły Podstawowej. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Reprezentantami Samorządu Uczniowskiego są organy samorządu zwane Samorządem Klasowym oraz Samorządem Szkolnym. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej Szkoły wnioski oraz opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i wolności uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treści? , celem i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny post?pów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Zdjęcia