Prezentacja ze zdj?ciami

Infografika "Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych"

Rozstrzygni?cie Szkolnego Konkursu Plastycznego Niez?omni – Wykl?ci – Pami?tamy!

Celem Szkolnego Konkursu Plastycznego Niez?omni– Wykl?ci– Pami?tamy!  by?o upami?tnienie Narodowego Dnia Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych, a zarazem upowszechnienie w?ród uczniów wiedzy o ?o?nierzach Wykl?tych i ich niez?omnej walce o woln? Polsk?.  

Komisja konkursowa doceniaj?c walory artystyczne wykonanych prac postanowi?a przyzna? nagrody równorz?dne oraz 6 wyró?nie?. 

Wyniki konkursu przedstawiaj? si? nast?puj?co:

I miejsceAnna Izdebska (klasa VIIb), Roksana Sadowska (klasa VIIa)

II miejsceNatalia Dejneka (klasa IV), Aleksanadra Piotrowska (klasa VIIb)

III miejsceKrystian Blacha ( klasa VIIa), Aleksandra Mazurek (klasa V)

 

Wyró?nienia:

Dawid Blacha (klasa VI), Micha? Dejneka (klasa VIIa), Weronika Nafalska (klasa VIIb), Martyna Pajer (klasa VI), Julia Samborska (klasa VIIa), Natalia Tabu?a (klasa VI)

 

Organizatorów cieszy fakt, ?e tak wielu uczniów zainteresowa?o si? konkursem i przygotowa?o bardzo ciekawe prace plastyczne.

DZI?KUJEMY!

Zwyci?zcom i wszystkim uczniom, którzy wzi?li udzia? w konkursie gratulujemy zdolno?ci plastycznych i ?yczymy dalszych sukcesów!

 

O terminie odbioru nagród i pami?tkowych dyplomów poinformujemy wszystkich nagrodzonych osobi?cie.

 

 

Organizatorzy:

Jolanta Paszkiewicz i Stanis?awa Nafalska