Zawieszenie zaj?? wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szko?ach nie oznacza ?e dzieci i najm?odsi uczniowie przestaj? kontynuowa? proces wychowania i kszta?cenia. W tym czasie, dla wpierania rozwoju dzieci, trzeba realizowa? konkretne zadania zapisane w podstawie programowej.

Zadania te zobowi?zuj? nauczyciela-wychowawc? do kontaktu z rodzicami, aby razem z nimi ustali? sposób i zakres realizowania dzia?a? edukacyjnych. W tym celu nauczyciele powinni zadba? o kontakt z rodzicami, wykorzystuj?c np.:

a. stron? internetow? przedszkola / szko?y,

b. komunikatory, profile przedszkoli, szkó?,

c. kontakt telefoniczny.

Nauczyciele wspólnie z rodzicami powinni okre?li? najdogodniejsz? form? wzajemnego kontaktu, która pozwoli im na rozwa?ne i odpowiedzialne zorganizowanie w warunkach domowych odpowiednich form wspierania rozwoju dzieci.

Obecna sytuacja sprawia, ?e podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej powinna by? realizowana – przy wspó?pracy nauczyciela i rodziców – w warunkach edukacji w domu rodzinnym.

 

PRZEDSZKOLE

Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, mo?na wykorzysta? na to, aby sta?o si? ono bardziej samodzielne. Warto zach?ca? je do utrzymania czysto?ci w swoim k?ciku (pokoju), przygotowania prostych posi?ków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynno?ci zwi?zanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynno?ciach, z powodu po?piechu, dzieci s? zazwyczaj wyr?czane. Pobyt w domu daje mo?liwo?? cz?stych rozmów z dzie?mi na ró?norodne tematy, a tym samym wzbogacania ich s?ownictwa. Wa?ne jest tak?e znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dzie?mi. Aby urozmaici? zaj?cia, mo?na skorzysta? z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu mo?e by? tak?e okazj? do prowadzenia rozmów z dzieckiem, t?umaczenia otaczaj?cych nas zjawisk. Inne zaj?cia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zr?czno?ciowe. Nale?y pami?ta?, ?e podstawow? form? aktywno?ci dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.

Podejmowanie tych dzia?a? pozwoli na nabywanie przez dziecko do?wiadcze? w ró?nych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, spo?ecznym i poznawczym.

Za po?rednictwem strony internetowej przedszkola/szko?y lub innej formy komunikacji nauczyciel mo?e udost?pni? rodzicom:

a. propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;

b. konkretn? propozycj? opracowan? na potrzeby grupy jego dziecka, adekwatn? do realizowanego programu;

c. opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywno?ci dzieci;

d. linki do s?uchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a tak?e programów, zabaw on-line.

Materia?y powinny by? udost?pniane w rozs?dnej ilo?ci i odpowiednich odst?pach czasowych.

Istotn? rol? w tworzeniu warunków do edukacji przedszkolnej w domu, odgrywa wspó?dzia?anie nauczycieli z rodzicami. Formy kontaktu z rodzicami, które maj? by? pomoc?, wsparciem ich dzia?ania, nauczyciel powinien ustali? bezpo?rednio z rodzicami. Pami?tajmy, ?e wspieranie aktywno?ci dzieci nie jest zadawaniem zada? i ?wicze? do obowi?zkowego wykonania. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawi? si? samodzielnie swoimi zabawkami, konstruowa?, uk?ada?, sprz?ta?, czu? si? bezpieczne i swobodne w swej aktywno?ci. Powinno si? tak?e umo?liwi? dziecku zaspokajanie potrzeb aktywno?ci fizycznej, np. poprzez wykonywanie ?wicze? gimnastycznych.

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Proces wychowania i kszta?cenia prowadzony w klasach I–III szko?y podstawowej umo?liwia dziecku odkrywanie w?asnych mo?liwo?ci i sensu dzia?ania. Ten sam proces realizowany obecnie w domu ma umo?liwi? dzieciom poznanie tych aspektów. Na pocz?tku rodzice powinni spokojnie przedstawi? dzieciom now? sytuacj?, w której si? znalaz?y. Wa?ne jest wyja?nienie przyczyn izolacji rodzin i ludzi. Dzieci w nowej sytuacji s? mniej zainteresowanie pisaniem zda? czy wype?nianiem kart pracy, natomiast oczekuj? odpowiedzi na wiele pyta? zaczynaj?cych si? najcz??ciej od s?owa: „dlaczego?”.

W domu rodzice w sposób naturalny bawi? si? z dzie?mi i ka?da zabawa, gra, rozmowa, wspólne ogl?danie filmu to formy wspieraj?ce rozwój dziecka. Czas, w którym dziecko nie chodzi do szko?y, mo?na wykorzysta? na to, aby sta?o si? ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu daje mo?liwo?? cz?stszych rozmów z dzie?mi na interesuj?ce je tematy. W ten sposób mo?na wzbogaca? ich s?ownictwo oraz wiedz? o ?wiecie. Wa?ne jest tak?e wspólne czytanie ksi??ek, rozmawianie o nich i obja?nianie. G?o?ne czytanie oraz s?uchanie tekstu czytanego jest najlepsz? metod? nauki czytania.

Rodzice powinni w??cza? dzieci w mo?liwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których przebieg mo?na wzbogaca? np. o aspekty matematyczne (np. wa?enie, odmierzanie, odliczanie), dotycz?ce ochrony ?rodowiska (np. segregacja ?mieci i rozmowa o tym procesie) czy zwi?zane z rozumieniem w?asnych emocji (np. do?wiadczanie rado?ci zwyci?stwa czy zaakceptowania przegranej podczas gier planszowych).

Dziecko najlepiej rozwija si?, kiedy uczestniczy w procesie nadawania znacze? czynno?ciom i dzia?aniom, które wykonuje. Wynika to z naturalnej potrzeby dzia?ania. W tej sytuacji nauczyciel mo?e przekaza? rodzicom za po?rednictwem strony internetowej szko?y lub innej formy komunikacji:

a. propozycje wykonania projektów plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów do wyboru;

b. propozycj? opracowan? na potrzeby zabaw i zaj?? uczniów swojej klasy, powi?zan? z tre?ciami realizowanego programu w tej klasie, opracowane przez siebie lub udost?pniane propozycje zada?, ?wicze?, twórczej aktywno?ci uczniów;

c. linki do s?uchowisk, audycji radiowych i programów telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej dla najm?odszych dzieci), a tak?e programów, zabaw on-line;

d. zestaw ?wicze? i zada? dla uczniów – przemy?lanych, zgodnych z za?o?eniami i tre?ciami realizowanego w danej klasie programu nauczania, zgodnych z potrzebami rozwojowymi uczniów;

e. cyfrow? wersj? podr?cznika danej klasy (je?eli to mo?liwe).

Nauka dziecka w domu to stwarzanie warunków do jego aktywizacji we wszystkich obszarach rozwoju, a nie powtarzaj?ce si? wype?nianie schematycznych zada?. Praca dziecka z zeszytem czy wype?nianie tzw. kart pracy nie powinny by? podstawow? form? aktywno?ci dzieci. Pami?taj zatem, aby przede wszystkim wspiera? aktywno?ci dzieci, a nieco rzadziej zadawa? obowi?zkowe zadania i ?wiczenia do wykonania.

Istot? procesu uczenia si? dziecka w wieku wczesnoszkolnym jest jego udzia? w eksperymentach i do?wiadczeniach wielozmys?owych. Eksperyment i do?wiadczenie wielozmys?owe to konkretne dzia?anie w przestrzeni, mog?ce przybra? posta? np. rodzinnych projektów. Mo?e to by?:

a. przygotowanie produktów i pieczenie ciasta z notatk? dotycz?c? czasu przeprowadzania kolejnych czynno?ci w projekcie;

b. opracowanie rodzinnego ksi?gozbioru z klasyfikacj? ksi??ek wed?ug przyj?tej zasady;

c. zorganizowanie rodzinnego turnieju gier planszowych;

d. rodzinna wycieczka po wirtualnym muzeum z wykonaniem notatki w postaci wydruku trzech ciekawych eksponatów i zapisu informacji o nich;

e. budowanie z klocków konstrukcji na wybrany temat;

f. przygotowanie ?wi?tecznych kartek dla kole?anek i kolegów z klasy w wersji papierowej i cyfrowej.

 

DRODZY NAUCZYCIELE!

Edukacj? wczesnoszkoln? powinny charakteryzowa?: spokój i systematyczno?? procesu nauki, wielokierunkowo??, dostosowanie tempa pracy do mo?liwo?ci psychoruchowych ka?dego ucznia.

Obecnie Waszym najwi?kszym wyzwaniem jest koordynowanie pracy uczniów w warunkach nauki w domu zgodnie z ustalonym planem i realizowanym programem nauczania. Wykorzystajcie do tego dost?pne zasoby cyfrowe, w tym multimedialne.

Nauczycielu, kontaktuj si? z rodzicami w rozs?dnych odst?pach czasowych, przedstawiaj?c propozycje projektów do przeprowadzenia w domu, cz??ciej wskazuj?c czynno?ci praktyczne, ni? te, które polegaj? na wype?nianiu kart pracy.

W nowej organizacji nauczania nale?y wzi?? pod uwag? higien? pracy oraz naturalne potrzeby dziecka, a tak?e ograniczon? dyspozycyjno?? rodziców.

 

DRODZY RODZICE!

Nauka w domu to mo?liwo?? realizowania rodzinnych projektów, oraz s?owna informacja zwrotna pod adresem dziecka, buduj?ca ?wiadomo?? jego w?asnych post?pów, zasobów i potrzeb rozwojowych.

Praca dziecka z zeszytem czy wype?nianie tzw. kart pracy nie powinny by? podstawow? form? aktywno?ci dzieci podczas pobytu w domu.

Szanowni Rodzice, w tej nietypowej sytuacji, wychowawcy i nauczyciele Pa?stwa dzieci wci?? wype?niaj? swoje zadania, chocia? w zmienionej formie. Pozostaj? otwarci na wspó?prac? z Wami. Ca?y czas za po?rednictwem przekazywanych zada?, inspiracji, uwag, maj? wp?yw na proces rozwoju Pa?stwa dzieci.