PORADY DLA NAUCZYCIELI NA TEMAT ZDALNEGO NAUCZANIA

Drodzy Nauczyciele!

Zagro?enie zwi?zane z rozprzestrzenianiem si? koronawirusa spowodowa?o,?e konieczne jest prowadzenie procesu nauczania zaplanowanego na ten rok szkolny w zmienionych warunkach organizacyjnych, czyli z wykorzystaniem metod i technik kszta?cenia na odleg?o??.

W obecnych okoliczno?ciach kluczow? kwesti? jest rozs?dna i uwzgl?dniaj?ca aktualn? sytuacj? organizacja przez poszczególnych nauczycieli zdalnego nauczania przedmiotu/przedmiotów. Wa?ne jest tak?e poprawne metodycznie podej?cie do udost?pnianych uczniom materia?ów oraz przekazywanych polece? i zada?.

Istotne znaczenie dla jako?ci procesu kszta?cenia prowadzonego na odleg?o?? ma wysoki poziom merytoryczny i odpowiednie porcjowanie materia?ów edukacyjnych. Ich ilo?? nie powinna odbiega? od ilo?ci materia?u, który mo?na omówi? podczas zaj?? prowadzonych w szkole. Zbyt du?y zakres przekazywanych tre?ci przero?nie mo?liwo?ci uczniów i mo?e ich skutecznie zniech?ci? do pracy.

Dla Waszych uczniów istotne jest stworzenie im warunków, które b?d? sprzyja? w?a?ciwej organizacji dnia, by zachowa? równowag? pomi?dzy nauk?, rozrywk? i wypoczynkiem.

Je?li jeste? nauczycielem do?wiadczonym w zakresie kszta?cenia na odleg?o??, pami?taj o konieczno?ci sta?ego rozwijania swoich umiej?tno?ci w tym zakresie, korzystania z bogatej oferty nowoczesnych technologii dedykowanych tym dzia?aniom.

Zach?camy równie? do dzielenia si? swoim do?wiadczeniem z innymi nauczycielami. W obecnej sytuacji b?dzie to dla nich nieoceniona pomoc.

Nie wszyscy mog? mie? w pe?ni swobodny dost?p do internetu. W takiej sytuacji potrzebne b?d? alternatywne rozwi?zania. Do ich poszukiwania warto w??czy? rodziców i samych uczniów.

Pami?tajcie równie?, ?e oprócz przyswojenia materia?u i wykonania ?wicze?, uczniowie musz? pokona? barier? technologiczn?. Logowanie, przesy?anie, generowanie postaci elektronicznej to dla nich dodatkowy czas po?wi?cony na nauk?.

Nauczycielu, mamy nadziej?, ?e te wskazówki pozwol? Ci zwi?kszy? efektywno?? nauczania na odleg?o??. Przeczytaj je uwa?nie, niezale?nie od tego, czy masz do?wiadczenie w zdalnym nauczaniu, czy jest to dla Ciebie sytuacja nowa.

1. Zapoznawaj si? z informacjami publikowanymi na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, przydatnymi do planowania i realizacji nauki zdalnej:

§ https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

§ https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

§ https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

2. Sprawd? dost?pne pomoce dydaktyczne w formie elektronicznej. Mo?esz korzysta? z:

a. e-materia?ów dydaktycznych dost?pnych na stronach www.epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, www.cke.gov.pl, www.ore.edu.pl (wi?cej w dalszej cz??ci poradnika), programów i materia?ów prezentowanych na kana?ach telewizji publicznej, w tym kana?ach internetowych https://vod.tvp.pl/;

b. innych wybranych przez Ciebie elektronicznych zasobów dydaktycznych dost?pnych w sieci lub wcze?niej zgromadzonych w?asnych materia?ów elektronicznych;

c. materia?ów wytwarzanych samodzielnie w postaci tekstów, prezentacji, filmów i innych form, z których korzystasz w nauczaniu.

3. Staraj si? okre?la? aktywno?ci ucznia, które pozwol? Ci stwierdzi?, czy zapozna? si? ze wskazanym materia?em, a tak?e dadz? podstaw? do oceny jego pracy. Takimi aktywno?ciami mog? by? m.in.:

a. przes?anie plików z tekstami wypracowa?, rozwi?zaniami zada?, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami;

b. wypowied? ucznia na forum;

c. udzia? w dyskusjach on-line;

d. rozwi?zanie ró?norodnych form quizów i testów.

4.Zwró? uwag? na precyzyjne opisywanie polece?. Powinny one by? sformu?owane w sposób krótki, a jednocze?nie jasny i zrozumia?y. Pozwoli to zniwelowa? trudno?ci wynikaj?ce z braku bezpo?redniego kontaktu z uczniem.

5. Pami?taj, aby w wywa?ony sposób dobiera? ilo?? materia?u oraz aktywno?ci dla ucznia. Zadania do wykonania nie mog? przerosn?? jego mo?liwo?ci. Efektywno?? zaj?? b?dzie lepsza, je?li postawisz na jako?? i atrakcyjno??, a nie ilo?? materia?u. Warto, aby ka?de zaj?cia uwzgl?dnia?y:

a. materia? teoretyczny z przyk?adami – jeden lub dwa krótkie materia?y, takie jak np.: spotkanie on-line, prezentacja, tekst, odniesienie do miejsca w sieci, nagrana wypowied? i inne materia?y stworzone na miar? Twoich mo?liwo?ci i umiej?tno?ci;

b. aktywno?? dla ucznia, która potwierdzi, ?e zapozna? si? on z materia?em;

c. dodatkowy materia? dla uczniów potrzebuj?cych wi?kszej liczby ?wicze? lub ch?tnych do poszerzenia swojej wiedzy i umiej?tno?ci.

6. Mo?esz prowadzi? zdalne nauczanie z wykorzystaniem ró?norodnych rozwi?za? technologicznych, które zapewniaj? uczniom dost?p do materia?ów oraz mo?liwo?? wykonania i przedstawienia nauczycielowi aktywno?ci. Pami?taj, ?e ten dost?p powinien by? zabezpieczony indywidualnym has?em, aby zapewni? ochron? wizerunku nauczyciela i ucznia oraz prawa autorskie do materia?ów. Takimi rozwi?zaniami mog? by?:

a. zintegrowana platforma edukacyjna epodreczniki.pl;

b. platformy wspomagaj?ce zdalne nauczanie, z których do tej pory korzysta?a Twoja szko?a lub które szko?a mo?e zainstalowa? i skonfigurowa? na potrzeby kszta?cenia na odleg?o??;

c. dzienniki elektroniczne umo?liwiaj?ce realizacj? programu nauczania;

d. w ograniczonym zakresie równie? poczta elektroniczna wykorzystywana do wymiany i przekazywania informacji, materia?ów i rozwi?za? mi?dzy nauczycielami i uczniami;

e. inne rozwi?zania, które wed?ug Ciebie s? odpowiednie do nauczania na odleg?o??.

7. Nie maj?c do?wiadczenia w zdalnym nauczaniu, mo?esz na pocz?tku pos?u?y? si? poczt? elektroniczn?. Pami?taj jednak, ?e nie jest to narz?dzie przeznaczone do zdalnego nauczania i mo?esz je wykorzysta? do wymiany i przekazywania

informacji, materia?ów i rozwi?za? w ograniczonej formie.

 8. Korzystaj z ró?norodnych form komunikacji elektronicznej, aby zapewni? wymian? bie??cych informacji z uczniem i rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia. Mo?e to by? na przyk?ad komunikacja za po?rednictwem:

§ dzienników elektronicznych;

§ poczty elektronicznej, list dyskusyjnych;

§ forum na platformie elektronicznego wspomagania zaj??;

§ forum spo?eczno?ciowego.

Pozwoli to zachowa? sta?y kontakt, szczególnie w przypadku niedost?pno?ci jednej z form lub innych przeszkód technicznych. Zapisz kontakty do uczniów dla ka?dej z tych form. Podczas przygotowywania oraz prowadzenia nauczania pami?taj o przestrzeganiu praw autorskich do wykorzystywanych materia?ów. W prawid?owy sposób opisuj bibliografi? i odniesienia do ?róde? w internecie.

9. Monitoruj aktywno?? ucznia. Wiele rozwi?za? technologicznych daje mo?liwo?? obserwowania aktywno?ci uczniów na bie??co. Staraj si? reagowa?, gdy ucze? nie wykazuje aktywno?ci i dowiedz si?, jakie s? tego przyczyny. Mog? one tkwi? w trudno?ciach technicznych lub innych przyczynach zwi?zanych z obecn? sytuacj?, które trzeba szybko rozwi?za? we wspó?pracy z rodzicami i dyrektorem szko?y.

10. Organizuj?c prac? zdaln? uczniów, uwzgl?dniaj zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urz?dze? umo?liwiaj?cych komunikacj? elektroniczn?. Pami?taj, ?e dzienny rozk?ad zaj?? uczniów oraz dobór narz?dzi pracy zdalnej powinny uwzgl?dnia? zalecenia medyczne dotycz?ce czasu korzystania z urz?dze? umo?liwiaj?cych prac? zdaln? (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kszta?cenia. Wa?na jest tak?e gwarancja ochrony danych wra?liwych i wizerunku uczniów.

11. Poinformuj dyrektora szko?y o ewentualnych problemach technicznych, w tym dotycz?cych pr?dko?ci ??cza internetowego.