INNOWACJA PEDAGOGICZNA "PODRÓŻ DO KRAINY ZMYSŁÓW"

 

Zdjęcia

Grupa dzieci z oddziaÅ‚u przedszkolnego "Krasnale", w ramach realizowanej w szkole Innowacji pedagogicznej, uczestniczyÅ‚a w tym tygodniu w zajÄ™ciach z elementami integracji sensorycznej pt: „Poznajemy nasze zmysÅ‚y”. ZajÄ™cia  skupione byÅ‚y na poznaniu zmysÅ‚ów, które posiada czÅ‚owiek: wzrok, sÅ‚uch, dotyk, smak i wÄ™ch. DziÄ™ki zabawom badawczym dzieci mogÅ‚y zadbać o rozwój swoich zmysÅ‚ów. ZmysÅ‚ dotyku ćwiczyliÅ›my za pomocÄ… magicznego woreczka, w którym ukryte zostaÅ‚y różne przedmioty. Dzieci poprzez dotyk miaÅ‚y zadanie dobrać przedmioty o tej samej fakturze. ZmysÅ‚ sÅ‚uchu rozwijaliÅ›my poprzez rozpoznawanie dźwiÄ™ków z otoczenia i okreÅ›lania poziomu gÅ‚oÅ›noÅ›ci dźwiÄ™ków. Zabawy badawcze polegajÄ…ce na rozpoznawaniu smaków: sÅ‚odkiego, sÅ‚onego i kwaÅ›nego sprawiÅ‚a dzieciom wiele radoÅ›ci. Za pomocÄ… zabawy „Co pachnie Å‚adnie, a co brzydko?"- dzieci poznaÅ‚y i okreÅ›laÅ‚y zapachy. ZajÄ™cia prowadzone byÅ‚y przez wychowawczyniÄ™ oddziaÅ‚u przedszkolnego p. BarbarÄ™ Werner oraz pedagoga szkolnego p. JoannÄ™ Mazurek.