Z HISTORII...

Najstarsza kronika szkoły z roku 1959 podaje, że: w Strupinie Dużym znajdował się drewniany budynek starej szkoły zbudowany za czasów rosyjskich. (Fot. 1) Znajdował się on w tym czasie w stanie rozsypki. Szkoła w czasie zaborów była pod opieką władz cerkwi prawosławnej w Chełmie i służyła celom rusyfikacyjnym Chełmszczyzny.

   Fot. 1

W 1959 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły – Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. W tym czasie kierownikiem szkoły był Józef Sokołowski, a nauczycielami: Bogumiła Strelczuk i Leon Trus. Wtedy szkoła była siedmioklasowa, mieściła się w chatach wiejskich, nienadających się na pomieszczenia dla szkoły. Uczyło w niej tylko trzech nauczycieli.

Tutejszy obwód szkolny obejmuje (obejmował) wsie Strupin Duży, Strupin Łanowy i Strupin Mały, należacy do tutejszej szkoły zbiorczej, skąd przychodzą dzieci do klasy do klasy V, VI i VII. Przeciętna ilość dzieci z tych miejscowości wynosi około 100. Z tych względów nie było warunków, ażeby taka ilość dzieci mogła pomieścić się w ciasnych izbach wiejskich” Była to główna przyczyna budowy nowej szkoły. W jej budowę włączyła się społeczność Strupina Dużego.

Dnia 6 września 1959 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły. Akt erekcyjny podpisany przez zebranych i zalakowany w butelce, wmurowany został we frontowym lewym węgle budynku mieszkalnego dla nauczycieli.

Tak wyglądał budynek szkolny w czasie budowy zimą 1960 r., w czasie której nie przerwano prace. (Fot. 2-3) Grzejąc piasek i wodę prowadzono prace budowlane.

    

  Fot. 2                         

  

Fot. 3

Plan budowy szkoły zatwierdzony przewidywał budynek szkolny i mieszkalny parterowy. Jednak przez usilne starania kierownika szkoły i poparciu kierownika budowy oraz członków Komitetu Budowy uzupełniono kosztorys i plan na piętro domu nauczycielskiego. (…) Tak doprowadzono budowę szkoły do końca w grudniu 1960 roku.

Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się 8 stycznia 1961 r. (Fot. 4-5)

   Fot. 4

   Fot. 5

Od chwili oddania nowej szkoły do użytku, ożywiła się praca kulturalna i oświatowa we wsi. (Fot. 6) Wszystkie zebrania wiejskie oraz spotkania organizacji społecznych i politycznych odbywały się w budynku szkolnym. Raz w tygodniu do szkoły przyjeżdżało kino. Oprócz tego prowadzony był uniwersytet powszechny, który cieszył się dużą frekwencją. Zajęcia prowadzone były przez fachowców z różnych dziedzin wiedzy, a głównie z rolnictwa.

    Fot. 6

W tym czasie działa aktywnie bibliotekarz Jan Biernacki. (Fot. 7-8) „Swoją wytężoną pracą doprowadził Bibliotekę Gromadzką na właściwy poziom. Wystosował ogólnopolski apel z prośbą o przekazywanie książek na rzecz biblioteki w Strupinie Dużym. Spotkał się on z życzliwą reakcją ofiarodawców. Dzięki temu znacznie powiększyły się zbiory biblioteki.

   Fot. 7

   Fot. 8

Z inicjatywy Jana Biernackiego nadano szkole imię Władysława Broniewskiego. (Fot. 9)

Fot. 9

Z życiem szkoły związana jest postać poetki Pauliny Hołyszowej. (Fot. 10) Urodzona 4 lipca 1892 r. w Strupinie Dużym, zmarła 7 pa?dziernika 1975 r. cał żcie spędziła w rodzinnej wsi, pracując na roli. Była samoukiem, czytać nauczyła się na książeczce do nabożeństwa, otrzymanej od ojca Józefa Hurko, a pisać, od sąsiada Mikołaja Nowosada. Jej dom w Strupinie Dużym był ośrodkiem życia kulturalnego całej wsi i okolicy. Nazywano ją Ciotką Pauliną. Po wojnie uczestniczyła w życiu społeczno-kulturalnym swojej wsi, angażując się m.in. w budowę nowej szkoły w Strupinie Dużym oraz szosy i świetlicy wiejskiej.

Fot. 10

W wieku 24 lat zaczęła pisać wiersze oraz malować akwarelami widoczki rodzinnej wsi i najbliższej okolicy. Jej twórczość poetycką odkryto i doceniono dopiero w latach 60. Widowisko obrzędowe pt. Nasze wesele z 1966 roku (Fot.11-19) zostało sfilmowane przez Amatorski Klub Filmowy Miś z Chełma, który otrzymał za niego nagrodę na Festiwalu Filmów Amatorskich. Za twórczość poetycką otrzymała wiele nagród, jej dorobek literacki cieszy się wielką popularnością, jest wznawiany współcześnie.

Fot. 11

Fot. 12

Fot. 13

Fot. 14

Fot. 15

Fot. 16

Fot. 17

Fot. 18

Fot. 19

Czternastego kwietnia 1993 r. nastąpiła dawno oczekiwana rozbudowa szkoły w Strupinie Dużym. (Fot. 20-21) Inwestycja rozpoczęła się dzięki p. dyrektor Wiesławie Greniuk i była wspomagana przez Komitet Rozbudowy Szkoły, rodziców, a także uczniów, którzy pomagali przy rozładunku cegieł. Inwestycja była w dużej mierze finansowana przez Urząd Gminy Chełm w Pokrówce.

Fot. 20

Fot. 21

Pierwszego września 1994 r. miało miejsce uroczyste oddanie części dydaktycznej szkoły do użytku.

Początek roku szkolnego 1998/1999 był w naszej szkole szczególnie uroczysty. Odbyła się gminna inauguracja roku szkolnego, połączona z oficjalnym oddaniem do użytku sali gimnastycznej, której budowa rozpoczęła się w 1995 r.

Pierwszego lutego 2005 r. ruszyła pełną parą stołówka. Uroczyste otwarcie i przecięcie wstęgi odbyło się w obecności dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Chełmie p. Anny Dudek-Janiszewskiej, wójta Gminy Chełm p. Wiesława Kociuby, dyrektora Zespołu Szkół p. Wiesławy Greniuk, zebranych gości i nauczycieli. (Fot. 22-23)

Fot. 22

Fot. 23

 

 

Dyrektorzy szkoły:

 

Wiesława Greniuk – od 1.12.1991 r. –