„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” NA MATEMATYCE I CHEMII

 

Zdjęcia

Uczniowie klas: 8a i 8b podczas lekcji chemii korzystali z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria PrzyszÅ‚oÅ›ci”. Kolorowe modele przedstawiajÄ…ce atomy pierwiastków można Å‚Ä…czyć ze sobÄ… i budować przestrzenne modele zwiÄ…zków chemicznych. Uczniowie tworzyli modele zwiÄ…zków z szeregu homologicznego alkanów.

Klasa 7 podczas lekcji matematyki korzystaÅ‚a z zestawów „Odczarować algebrÄ™”. DziÄ™ki kolorowym klockom o różnych ksztaÅ‚tach, uczniowie uczyli siÄ™ zapisywania wyrażeÅ„ algebraicznych i redukowania wyrazów podobnych.

Wyposażenie zakupiono ze Å›rodków pochodzÄ…cych z Funduszu PrzeciwdziaÅ‚ania Covid-19 w ramach programu „Laboratoria przyszÅ‚oÅ›ci”. „Laboratoria PrzyszÅ‚oÅ›ci” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we wspóÅ‚pracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. WspólnÄ… misjÄ… programu jest stworzenie nowoczesnej szkoÅ‚y, w której zajÄ™cia bÄ™dÄ… prowadzone w sposób ciekawy, angażujÄ…cy uczniów oraz sprzyjajÄ…cy odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowaÅ„. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkóÅ‚ podstawowych w budowaniu wÅ›ród uczniów kompetencji przyszÅ‚oÅ›ci z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).