WESO?YCH ?WI?T!

 

Szanowni Pa?stwo Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice

Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia pragn? Pa?stwu przekaza? ?yczenia wszelkiej pomy?lno?ci w realizacji prywatnych i zawodowych celów, by nadchodz?ce dni up?yn??y w gronie najbli?szych, bez codziennego po?piechu, trosk i zmartwie?, a nadchodz?cy Nowy Rok 2021 niech przyniesie spokój i bezpiecze?stwo oraz jak najwi?cej dobrych wydarze? w ?yciu ka?dego z nas.

 

                                                                Ewa Grusza – dyrektor

                                                                                        Szko?y Podstawowej im. W?. Broniewskiego

                                                                                                         w Strupinie Du?ym