PODSUMOWANIE DZIA?A? EKOLOGICZNYCH NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Zdj?cie

Podczas uroczystego zako?czenia roku szkolnego 2016/2017 podsumowane zosta?y dwa zadania z EKOprojektu.

Na szczególne wyró?nienie, za aktywn? i twórcz? prac? przy kilkumiesi?cznej realizacji zadania nr 3: „Tworzenie szkolnej eko – przestrzeni – sadzenie i piel?gnacja ro?lin na terenie wokó? szko?y, tworzenie stanowisk ro?lin sezonowych i sta?ych” opiekun zadania pani Barbara Werner, wytypowa?a najaktywniejszych uczestników z klasy I gimnazjum: Izabel? Nafalsk?, Klaudi? Klasur?, Sylwi? ?wiszcz i King? Paku??. Dziewcz?ta za ofiarn? pomoc i dbanie o ro?linno?? przyszkoln? otrzyma?y podzi?kowania i … poka?nych rozmiarów sadzonki trzmieliny.

Podsumowane zosta?o tak?e zadanie nr 8, realizowane praktycznie w ci?gu ca?ego roku szkolnego przez ca?? spo?eczno??: „Zbiórka plastikowych nakr?tek na rzecz Hospicjum dla Dzieci im. Ma?ego Ksi?cia w Lublinie – fina?”.

22 osoby, które w ci?gu roku przynios?y powy?ej 1000 nakr?tek zosta?o nagrodzonych nagrodami rzeczowymi, s?odyczami oraz dyplomami. W?ród tych osób wyró?niono cztery, które szczególnie aktywnie w??czy?y si? do akcji zbierania nakr?tek. Na miejsce I zas?u?y?a Marta Kiriew, uczennica klasy V, która ??cznie zebra?a 6828 nakr?tek. Miejsce II przypad?o Erykowi Chomiarczukowi, uczniowi klasy I gimnazjum, który uzbiera? 4970 nakr?tek. Miejsce III zaj??a ?aneta Kapeluszna, uczennica klasy II gimnazjum, przynosz?c 3970 nakr?tek, miejsce IV zaj??a uczennica klasy IIIa Nikola Momot przynosz?c 3500 nakr?tek.

Lista pozosta?ych uczniów z poszczególnych klas szczególnie zaanga?owanych w akcj?:

Oddzia? Przedszkolny – 4 latki: Maja Jones, Kacper Wojtiuk, Milena Dybkowska, Antoni Pietrzak ??cznie 1670 nakr?tek.

 • Klasa „0”: Gabriela Szpunar, Filip Obara, Kacper Czepiel, Nikola Buk, Dariusz Wojtiuk, Krystian Betiuk, Klaudia ?liwi?ska - ??cznie 5458 nakr?tek.
 • Klasa „I”: Jakub Szpunar, Martyna Flis, Aleksandra Mazurek, Joanna Ho?ysz, Ma?gorzata Ho?ysz ??cznie 2041 nakr?tek.
 • Klasa „II”: Tomasz Iwaniec, Patrycja Socha, Aleksandra Kudrzycka, Patrycja Cieloch, Gabriela Kruk, Marcel M?cisz, Bartosz Dyczko, ??cznie 9121 nakr?tek.
 • Klasa „IIIa”: Mateusz ?ochnicki, Antoni Paluch, Joanna Mazur, Agata Mazur, Bart?omiej Miszczuk, Anna Izdebska, Nikola Momot, ??cznie 2409 nakr?tek.
 • Klasa „IIIb”: Roksana Sadowska, Wiktoria Zalichta - Ryszkiewicz, ??cznie 2390 nakr?tek.
 • Klasa „IV”: Julia Socha, Nikola Kaczor, Kinga Stasieczek, Mateusz Flis, Kacper Seredowski, Kacper Sitarz, Klaudia Czepiel, Hubert Kusiak, Luiza Baniewicz, Krystian Ubermanowicz, ??cznie 8008 nakr?tek.
 • Klasa „V”: Bartosz Mazurek, Julia Glina, Klaudia Nowak, Marta Kiriew, Roksana Iwaniec, Rafa? Steczuk, Oliwia Mróz, Julia Piotrowska, ??cznie 12776 nakr?tek.
 • Klasa „VI”: Jakub Dybkowski, Bartosz Drob, Mi?osz Pietrzak, Alicja Paluch, Kacper Pozna?ski,  ??cznie 5500 nakr?tek.
 • Klasa „I” gimnazjum: Aleksandra Socha, Konrad Drzazgowski, Izabela Nafalska, Eryk Chomiarczuk, ??cznie 6985 nakr?tek.
 • Klasa „II” gimnazjum: Micha? Kwiatek, ?aneta Kapeluszna, ??cznie 5070 nakr?tek.
 • Klasa „III” gimnazjum: Magdalena Bukowska, Damian Gó?d?,  ??cznie 2750  nakr?tek.

Razem wy?ej wymienieni uczniowie w roku szkolnym 2016/2017 uzbierali 64178 nakr?tek.